sub_bg
sub_bg03
sub_bg02
Machine NoManufactureModelSPMCountry
M-1KYORIANEX-80W600Japan
M-2KYORIBEAT-80NL400Japan
M-3SAMDO PRESSSDH-80HD300Korea
M-4KYORIBEAT-401000Japan
M-5KYORIPDA-F3N1000Japan
M-6YAMADA DOBBYBasic-301000Japan
M-7DOBBYAF-30H1000Japan
M-8KYORIBEAT-40MX1300Japan
M-9KYORIBEAT-40N1800Japan
M-10YAMADA DOBBYBASIC-301000Japan
M-11KYORIAIDA HMX-300HL1000Japan
M-12KYORIBEAT-60NW700Japan
M-13KYORIBEAT-60NW1000Japan
M-14KYORIBEAT(ANEX-40H)1100Japan
M-15KYORIBEAT(ANEX-40H)1100Japan
M-16KYORIBEAT-40N1000Japan
M-17KYORIBEAT-60NW700Japan
M-18KYORIBEAT-80NL400Japan
M-19KYORIBEAT-80NL400Japan
M-20AIDAHMX-400U650Japan